ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 16/01/18

PLAYLIST:
Wicked Maraya - The Legacy
Queensrche - Roads To Madness
Scarlet Rayne - Scarlet Rayne
Alias - Metal to Infinity
Heir Apparent - Crossing The Border
Cloven Hoof - Mistress Of The Forest
Crimson Glory - Angels Of War
Syris - Carpedium
Narita - Altar Of Freedom
Riot - Altar Of The King
Limelight - Ashes To Ashes
Pagan Altar - The Portrait Of Dorian Gray
Cloven Altar - Forsaken Path
Visigoth - Final Spell
Running Wild - Wild Animal
Stryper - The Rock That Makes Me Roll
Motley Crue - Too Young To Fall In Love
Dokken - Paris Is Burning
Metallica - Seek & Destroy
Diamond Head - Heat Of The Night
Krokus - Fire
The Rods - Nuclear Skies
Ninja - Forgotten Shadows
Night - Into the Night
Enforcer - Nightmares
Katana - Kubilai Khan
Hell Fire - End of Days

Copyright 2023. All Right Reserved.